pencil cross MENU MENU
Načítám...

Monitorování radiační situace na území České republiky

Obecné informace

MonRaS je monitorování radiační situace na území České republiky. Monitorování je zajišťováno především prostřednictvím celostátní Radiační monitorovací sítě. Řízením činnosti sítě je pověřen Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (spolu s dalšími subjekty) trvale sleduje radiační situaci v ČR a průběžně hodnotí aktuální ozáření občanů ČR. Podrobné informace o výsledcích monitorování radiační situace na území ČR zveřejňujeme na našich stránkách již několik let. K prezentaci využíváme tzv. systém MonRaS (Monitorování radiační situace). Zveřejňovány jsou zde data pro jednotlivé oblasti ČR včetně zón havarijního plánování. Můžete zde nalézt jak aktuální dávkový příkon (viz položka "Síť včasného zjištění"), tak i výsledky měření vzorků životního prostředí a potravních řetězců, a  to včetně obsahu radionuklidů v ovzduší, spadech, jednotlivých druzích potravin, pitné i povrchové vodě nebo krmivech. Dále jsou k dispozici výsledky monitorování radioaktivity v lidském těle, které se prování každoročně na skupině dobrovolníků, odpovědi na časté dotazy, užitečné odkazy, na kterých můžete najít aktuální informace o radiační situaci v různých zemích Evropy, ale i na území Ruska nebo Japonska, a také užitečné odkazy na stránky ČHMÚ s aktuální předpovědí počasí nebo s výsledky celkového chemického a biologického monitorování povrchových vod v ČR.

Z uvedeného je zřejmé, že zveřejňování informací o výsledcích monitorování radiační situace je velmi komplexní a obsáhlé. Pro zájemce o stručnou odpověď na otázku "Je radiační situace na území ČR "normální" nebo vykazuje nějaké odchylky?" tak nemusí být vždy jednoduché nalézt jasnou odpověď.

V uplynulých letech se přitom skutečně opakovaně vyskytly situace, kdy byly v mnoha zemích Evropy a také v ČR zjištěny v ovzduší nepatrně zvýšené hodnoty některých radionuklidů, např. Se-75, I-131 nebo Ru-106. Informace o této skutečnosti byla v některých případech nesprávně interpretována médii, v důsledku čehož vedla k neodůvodněným obavám občanů. Z tohoto důvodu se snaží takovým situacím předcházet a pravidelně zveřejňují stručné a jasné hodnocení aktuální radiační situace na území ČR na našich webových stránkách, a to jednou týdně. Jakékoliv odchylky ihned okomentují a vysvětlí jejich původ, pokud je to možné. V mnoha případech sice nelze jednoznačně vysvětlit původ zvýšených koncentrací radionuklidů v ovzduší, nicméně lze s vysokou přesností vyhodnotit jejich závažnost z hlediska možného ohrožení zdraví a potřeby přijetí ochranných opatření.

Zde odkaz na MonRaS: https://www.sujb.cz/aplikace/monras/

Na vlastním monitorování se v současné době vedle Státního ústavu radiační ochrany (SÚJB) a provozovatelů jaderných elektráren podílí také Ministerstvo financí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí.

Data z monitorování slouží pro hodnocení radiační situace, pro potřeby sledování a posuzování stavu ozáření, popř. k rozhodování o opatřeních vedoucích ke snížení ozáření, nastane-li havárie. Ukládání, zpracování a zveřejňování výsledků z Monitorování Radiační Situace je realizováno programovým prostředkem MonRaS zhotoveným na základě zadání prováděného od r. 2008 realizačním týmem SÚJB a dodavatelskými firmami Nuvia, a.s. a ABmerit.

Proč je někde hodnota radiace větší? Co způsobuje odchylky? 

Hodnota dávkového příkonu závisí na místě měření – kromě vlivu nadmořské výšky, kde se stoupající výškou roste vliv kosmického záření, jde zejména o horninové složení a charakter terénu (volná či zastavěná plocha). Zvýšené dávkové příkony tedy lze očekávat v místech s vysokým obsahem uranu v podloží, ale překvapivě také ve městech, kde můžete narazit třeba na kamennou dlažbu s vyšším obsahem přírodních radionuklidů. Vliv na radiační situaci mají také meteorologické podmínky.

Vedle přirozeného radiačního pozadí je také nutno uvážit umělé zásahy do terénu – velmi významná je zejména hlubinná těžba, při niž se na povrch dostávají nerosty, tím spíše jde-li o těžbu radioaktivních nerostů (uranu). Vedle rozrušení terénu se mohou v oblastech těžby vyskytovat také pozůstatky z úpravy rudy, které stále obsahují jisté procento radioaktivních nerostů. V těchto místech pak může dávkový příkon vystoupat i na několikanásobek přirozeného radiačního pozadí. Samostatnou kapitolu pak tvoří materiály se zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů, které jsou používány nebo vznikají při průmyslové úpravě či jako vedlejší produkty obohacené radioaktivními prvky, nacházejícími se v životním prostředí (tzv. materiály NORM – Naturally Occurring Radioactive Material – přirozeně se vyskytující radioaktivní látka). Co se týká regulace ozáření z přírodních zdrojů, je to poměrně složitá oblast rozdělena na několik podoblastí. V současné době jsou tzv. expoziční situace rozděleny na tři hlavní oblasti – plánované, existující a nehodové. Každá oblast má své specifické přístupy a je regulována odlišně, což vychází z podstaty těchto expozičních situací. Oblast přírodních zdrojů spadá do expoziční situace plánované nebo existující, a to podle toho, zda se jedná o záměrné využívání radioaktivních nerostů, zpracování materiálů NORM, staré zátěže po činnostech, které nebyly v minulosti regulovány, nebo se jedná o situace, kdy se přírodní radioaktivita vyskytuje na daném místě již v okamžiku, kdy jsme se rozhodli pro její regulaci (typicky radon v domě nebo na pracovišti). Obě oblasti se prolínají a rozhodování o tom, do které oblasti konkrétně daná situace spadá, je možné posoudit pouze na základě vyhodnocení kvalifikovaných měření na daném místě či pracovišti, jejich správné interpretace a vyhodnocení příslušných dávek pracovníků, příp. dalších dotčených osob. Regulace samotná se potom odvíjí od tohoto vyhodnocení a aplikují se buď limity ozáření, nebo je situace nadále jen monitorována, popř. se použijí tzv. referenční úrovně stanovené legislativou. Státní úřad pro jadernou bezpečnost je navíc oprávněn stanovit referenční úrovně pro danou konkrétní situaci tzv. opatřením obecné povahy.

Miroslav Soukup

 

Použité zdroje:
https://www.sujb.cz/monitorovani-radiacni-situace
https://www.suro.cz

Radioaktivní místa lze nalézt i tam, kde byste je nečekali!
A proto jsme tady my, abychom vám o tom dali vědět!


Radioaktivni

Děláme nezávislou aplikace pro prezentaci zajímavých míst s potenciálně zvýšenou radioaktivitou.
Vše, co změříme, zanášíme do mapy. Většinou přikládáme fotografie, které vám umožní přímo vidět místo, kde jsme měřili a nově i základní spektrografy.

Radioaktivni

Na mapě jsou měřená místa znázorněna barevnými body. Barva bodu odpovídá naměřené hodnotě (stupnici naleznete vlevo na mapě). Na tyto body můžete kliknout. Po kliknutí na bod se otevře informační okénko, kde najdete veškeré informace o měření. Součástí je také odkaz na detail oblasti, kde je celkový přehled o okolí tohoto místa. Rádius okolí si můžete libovolně změnit a současně měnit i pozici na mapě.

Radioaktivni

Návštěvou webu souhlasíte a berete na vědomí:

Pokud se rozhodnete díky naším informacím navštívit místa s vyšší radioaktivitou, činíte tak na vlastní nebezpečí a jste si vědomi biologických účinků a důsledků radiace. Pokud spíše tápete, doporučujeme tyto místa raději fyzicky nevyhledávat.

Žhavá místa nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví v důsledku návštěvy těchto míst.

Žhavá místa nenesou žádnou zodpovědnost za případnou špatnou interpretaci naších dat třetí stranou.

Žhavá místa nenesou žádnou zodpovědnost za případnou majetkovou ani finanční újmu v důsledku zde interpretovaných dat.


Na naší webové stránce využíváme různé technologie, abychom Vám mohli poskytnout optimální zážitek. K nim patří zpracování údajů, které jsou technicky nutné k prezentaci webových stránek a jejich funkcionalit, rovněž další technologie, které jsou využívány k pohodlnému nastavení webových stránek.

Více informací o problematice naleznete zde.


Pokud nechcete povolovat vše, níže najdete nastavení, které si můžete přizpůsobit.
Nutné pro správný chod webu, ukládají se pouze informace k zobrazení, přihlášení nebo nastavení této webové prezentace.
Data použitá pouze pro statistické vyhodnocování, například návštěvnosti, počtu zobrazení jednotlivých stránek apod.
Možnost posílání webpush notifikací o nových místech a měření. Také propojení s Facebook platformou.
Prosím povolte vše, nebo alespoň dejte souhlas ke statistickým datům kvůli analýze návštěvnosti, děkuji.