pencil MENU MENU
Načítám...

Scintilační detektor

Scintilační detektory ionizujícího záření jsou zařízení schopná registrovat izonizující záření a případně zjišťovat i jeho energii, která je dána izotopem, který jej emituje. Skládají se ze dvou hlavních částí, a to vakuové trubice tzv. fotonásobiče s dinodami a scintilačního krystalu. Ionizující záření dopadá na scintilační krystal, což je deska, nebo válec na přední straně fotonásobiče. Je z materiálu, který má schopnost měnit fotony ionizujícího záření na záblesky viditelného světla. Nejčastěji se pro scintilační krystaly využívá jodid sodný aktivovaný thaliem - NaI(Tl). Ze scintilačního krystalu světlo putuje na fotokatodu, což je elektroda, ze které foton viditelného světla vyrazí elektron. Následuje urychlení tohoto elektronu vysokým napětím k první dinodě, ze které elektron vyrazí další elektrony. Ty jsou opět urychleny rozdílem napětí mezi dinodami a na další z dinod jsou vyraženy další elektrony. Tento proces se opakuje na všech dalších dinodách, dokud elektrony nedorazí ke kladně nabité anodě, kde způsobí měřitelný napěťový pulz.

Z výše popsaného vyplívá, že čím je záření intenzivnější, tím více pulzů se na anodě objeví, protože na scintilační krystal dopadlo více fotonů ionizujícího záření, z nichž každý vytvořil vlastní separátní pulz na anodě. Ovšem, čím má záření vyšší energii, tím větší způsobí záblesk a následně je poměrně k tomu vyraženo více elektronů z fotokatody, což způsobí vyšší napěťový pulz na anodě. Tímto způsobem pak můžeme spektroskopicky rozlišovat izotopy a intenzity jejich záření.

Toto zpracování probíhá na spektroskopech, kdy na ose x máme energie záření v kiloelektronvoltech [keV] a na ose y jejich intenzity, tedy počet rozpadů za sekundu. Je tak možné rozlišovat nejen intenzitu záření v součtu, jak tomu je u Gaiger-müllerových trubic, ale rozlišujeme jednotlivé izotopy. Ty v grafu spektra vytváří tzv. fotopíky, to jsou špičky, které vyjadřují intenzitu záření daného izotopu. Pokud chceme určit aktivitu jen jednoho izotopu použijeme „okénko“, to je funkce propouštějící jen signály záření, jejichž energie leží v nastaveném rozmezí na ose x. Impulsy ležící mimo toto rozmezí nejsou měřeny.

 

Jistě by stála za doplnění ještě definice zmíněného eV. To je jednotka energie, odpovídající kinetické energii, kterou získá elektron urychlený ve vakuu napětím jednoho voltu. Tato definice vychází z koncepce rentgenky, což je nejstarší a zároveň dodnes používaný zdroj rentgenového záření. Příklad: Při napětí mezi katodou a anodou rentgenky 30kV bude rentgenka produkovat záření o energii přibližně 30keV.

Zajímavostí je, že scintilační detektory mají násobně vyšší účinnost než Gaiger- müllerovy trubice. To je způsobeno skutečností, že scintilační krystal má mnohem větší hustotu, než zředěný plyn uvnitř Gaiger-müllerovy trubice. Záření má tak mnohem větší šanci, že se potká s atomem materiálu detektoru a bude s ním interagovat a bude tak detekováno.

 

Autor: Bc. Radek Páleník a Vít Cenek

Mám se bát?

Radioaktivni
Radioaktivní místa lze nalézt i tam, kde byste je nečekali!
A proto jsme tady my, abychom vám o tom dali vědět!


Radioaktivni

Děláme občanská měření a prezentaci zajímavých míst s potenciálně zvýšenou radioaktivitou.
Vše co změříme, zanášíme do mapy. Většinou přikládáme fotografie, které vám umožní přímo vidět místo, kde jsme měřili a nově i základní spektrometrie.

Radioaktivni

Na mapě jsou měřená místa znázorněna barevnými body. Barva bodu odpovídá naměřené hodnotě (stupnici naleznete vlevo na mapě). Na tyto body můžete kliknout. Po kliknutí na bod se otevře informační okénko, kde najdete veškeré informace o měření. Součástí je také odkaz na detail oblasti, kde je celkový přehled o okolí tohoto místa. Rádius okolí si můžete libovolně změnit, a současně měnit i pozici na mapě.

Radioaktivni

Návštěvou webu souhlasíte a berete na vědomí:

Pokud se rozhodnete díky našim informacím navštívit místa s vyšší radioaktivitou, činíte tak na vlastní nebezpečí a jste si vědomi biologických účinků a důsledků radiace. Pokud spíše tápete, doporučujeme tato místa raději fyzicky nevyhledávat.

Žhavá místa nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví v důsledku návštěvy těchto míst.

Žhavá místa nenesou žádnou zodpovědnost za případnou špatnou interpretaci našich dat třetí stranou.

Žhavá místa nenesou žádnou zodpovědnost za případnou majetkovou ani finanční újmu v důsledku zde interpretovaných dat.

Radioaktivni

Zároveň věnujte pozornost poznámce: Vyjma některých aktivnějších kamenů, RTG, výzkumných laboratoří nebo případných reaktorů není na území ČR radioaktivní místo, které by i krátkodobě ohrožovalo zdravotní stav návštěvníků!


Na naší webové stránce využíváme různé technologie, abychom Vám mohli poskytnout optimální zážitek. K nim patří zpracování údajů, které jsou technicky nutné k prezentaci webových stránek a jejich funkcionalit, rovněž další technologie, které jsou využívány k pohodlnému nastavení webových stránek.

Více informací o problematice naleznete zde.


Pokud nechcete povolovat vše, níže najdete nastavení, které si můžete přizpůsobit.
Nutné pro správný chod webu, ukládají se pouze informace k zobrazení, přihlášení nebo nastavení této webové prezentace.
Data použitá pouze pro statistické vyhodnocování, například návštěvnosti, počtu zobrazení jednotlivých stránek apod.
Možnost posílání webpush notifikací o nových místech a měření. Také propojení s Facebook platformou.
Prosím povolte vše, nebo alespoň dejte souhlas ke statistickým datům kvůli analýze návštěvnosti, děkuji.